Regulamin serwisu Bank Pomysłów

Art. 1 WSTĘP

 1. Regulamin serwisu „Bank Pomysłów” (dalej „Regulamin”) określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników ww. serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, który zarządza serwisem.
 2. Serwis „Bank Pomysłów” to społecznościowy portal (dalej „Bank Pomysłów”, „serwis”) dostępny pod adresem https://bankpomyslow.bzwbk.pl , który jest platformą internetową umożliwiającą Użytkownikom komunikację z innymi użytkownikami oraz Administratorem.

Art. 2 DEFINICJE

 1. Administrator – właściciel serwisu, którym jest Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł
 2. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie Bank Pomysłów. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji Regulaminu.
 3. Inne osoby - Osoby nie będące zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu, przeglądające treści serwisu.
 4. Bank – Bank Zachodni WBK S.A.
 5. Post – komentarz zamieszczony w serwisie przez Administratora lub Użytkownika
 6. Awatar – grafika przedstawiająca w sposób symboliczny ludzki wyraz twarzy dodana do serwisu przez samego użytkownika.
 7. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Banku Pomysłów, które są udostępniane i prezentowane w Banku Pomysłów.
 8. Konto – konto Użytkownika umożliwiające zalogowanie się w serwisie Bank Pomysłów; w celu zarejestrowania Konta niezbędne jest podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji; w skład Konta wchodzi Profil oraz działania podejmowane przez Użytkownika w Banku Pomysłów.
 9. Pomysł – zgłoszone przez Użytkownika usprawnienie bądź nowe rozwiązanie mające na celu poprawę usług oferowanych przez Bank.
 10. Błąd – usterka bądź niewłaściwe działanie któregokolwiek z systemów informatycznych Banku, zgłoszone przez Użytkownika w Banku Pomysłów.
 11. Ranga – okresowe wyróżnienie nadawane Użytkownikowi przez Administratora według określonych kryteriów. Rangi prezentowane są w sposób graficzny na Awatarze Użytkownika i jego Profilu. Kryteria, według których przydzielane są rangi oraz lista wyróżnionych Użytkowników znajdują się na stronie https://bankpomyslow.bzwbk.pl/b
 12. Jury – wybrani pracownicy Departamentu Marketingu, których zadaniem jest ocena wdrożonych Pomysłów i podjęcie decyzji o przyznaniu danemu Użytkownikowi nagrody określonej w art. 7 pkt. 3.

Art. 3 ZAKRES PRZEDMIOTOWY SERWISU

 1. Bank Pomysłów jest serwisem umożliwiającym Użytkownikom rejestrację Pomysłów dotyczących:
  1. obsługi klientów niepełnosprawnych w Banku,
  2. usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet,
  3. usług bankowości elektronicznej mobilnej BZWBK24 mobile,
  4. oddziałów i placówek partnerskich,
  5. usług Centrum Bankowości Telefonicznej,
  6. produktów Banku,
  7. oferty dla firm,
  8. serwisu bzwbk.pl oraz innych pozostających w domenie bzwbk.pl,
  9. inne.
 2. Użytkownik może dodawać komentarze i opinie, głosować na zgłoszone Pomysły, brać udział w konkursach organizowanych w Banku Pomysłów, jak również korzystać z udostępnianych przez Administratora zasobów Banku Pomysłów w celu umieszczania w nim przez Użytkowników ich danych oraz dołączanie Awatarów.
 3. Zasady udziału Użytkowników w konkursach organizowanych w Banku Pomysłów są każdorazowo określone w regulaminie konkursu, który będzie publikowany w Serwisie.
 4. Użytkownik może za pomocą formularza dostępnego na stronie bankpomyslow.bzbwk.pl/startup udostępnić informacje pracownikom Banku o swoim Startupie.
 5. Użytkownik, który zgłosi poprzez formularz swój Startup uzyskuje możliwość zgłaszania poprzez Bank Pomysłów odpowiedzi na zapytania Banku. Zapytania Banku będą publikowane na stronie bankpomyslow.bzwbk.pl/startup. Odpowiedzi użytkowników na zapytania nie będą publikowane na stronie. W przypadku, gdy przesłane odpowiedzi będą się łączyły z prawami własności intelektualnej Użytkownika, Bank nie nabywa tych praw.
 6. Bank na podstawie przesłanych odpowiedzi może podjąć decyzje w celu nawiązania współpracy ze Startupem, jednak Bank ma prawo nie ustosunkować się do zgłoszonych odpowiedzi. W przypadku nawiązania współpracy możliwość korzystania przez Bank z praw własności intelektualnej Użytkownika zostanie uregulowana odrębnie.
 7. Bank Pomysłów nie jest kanałem reklamacyjnym.
 8. Głównym celem serwisu Bank Pomysłów jest wymiana idei oraz proponowanie rozwiązań przez Użytkowników, a także realizacja pozostałych działań określonych w punktach 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wpisywanie Pomysłów oraz komentarzy, a także głosowanie na wybrane Pomysły wymagają zalogowania w serwisie. Każdy zalogowany Użytkownik może głosować na dany Pomysł i komentarz tylko raz.
 9. Nazwa serwisu Bank Pomysłów, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 10. Administrator ma możliwość nadania poniższych statusów dla wybranych Pomysłów:
  1. wdrożony
  2. częściowo wdrożony
  3. odrzucony
  4. już funkcjonuje

Art. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W BANKU POMYSŁÓW

 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w w Banku Pomysłów jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://bankpomyslow.bzwbk.pl/signup („Formularz”).
 4. Na etapie tworzenia Konta Użytkownik określa swój login oraz definiuje informacje w Profilu. Użytkownik w Profilu określa dobrowolnie swoje dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy i Administrator.
 5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w Formularzu swojego adresu e-mail, a także opcjonalnie pozostałych danych.
 6. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w Banku Pomysłów danych osobowych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji, obejmującego oświadczenia o następującej treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z serwisu Bank Pomysłów,
  3. dane zawarte w Formularzu oraz na Koncie są zgodne z prawdą.
 8. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z następujących funkcjonalności w ramach Banku Pomysłów:
  1. zamieszczania własnych Pomysłów dotyczących usprawnień w funkcjonowaniu Banku w kategoriach opisanych w art. 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
  2. głosowania na Pomysły i komentarze innych Użytkowników; tylko raz na dany Pomysł / komentarz,
  3. komentowania własnych Pomysłów i Pomysłów innych Użytkowników,
  4. korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników lub słów interesujących Użytkownika,
  5. umieszczania, redagowania, usuwania własnych danych,
  6. zamieszczania Awatarów w swoim Profilu,
  7. korzystania z opcji: „poleć serwis swoim znajomym”.
  8. udostępnienie informacji o posiadaniu Startupu i przesyłania odpowiedzi na zapytania Banku.

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, który przetwarza ich dane osobowe w celu gromadzenia i wymiany opinii Użytkowników w ramach serwisu internetowego „Bank Pomysłów”.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą za jego zgodą udostępnianie innym Użytkownikom serwisu internetowego „Bank Pomysłów” w zakresie każdorazowo określonym przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu swoich danych osobowych oraz upoważnienia do przekazywania mu informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą aktywnego linku Napisz do banku. Po zrealizowaniu woli Użytkownika, otrzyma on potwierdzenie na skrzynkę e-mailową zarejestrowaną w Banku Pomysłów.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. Posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe
  2. Włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript
 2. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego programu antywirusowego.
 3. Strony internetowe serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie http://www.bzwbk.pl/polityka-prywatnosci-serwisow-internetowych-bz-wbk.html
 4. W przypadku stwierdzenia dokonania przez Użytkownika działań utrudniających lub destabilizujących działanie Banku Pomysłów, Administrator zablokuje Konto Użytkownika.
 5. Informacje / treści umieszczane przez Użytkownika, w tym dane osobowe i Awatary, w Banku Pomysłów, muszą być prawdziwe i nie naruszać praw autorskich i osobistych. Użytkownik dokonując rejestracji decyduje o tym, które dane będą widoczne dla innych Użytkowników.
 6. Użytkownik, umieszczając w Banku Pomysłów dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
 7. Zabrania się wykorzystywania Banku Pomysłów w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest: a) używanie w Banku Pomysłów słów powszechnie uznawanych za obelżywe, b) umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, zawierające dane osobowe pracowników Banku, c) rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

Art. 7 ZASADY PRZYDZIELANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Najlepiej ocenione przez Użytkowników lub najciekawsze z punktu widzenia Banku Pomysły na rozwój Banku w kategoriach wymienionych w art. 3 pkt 1 Regulaminu są oceniane przez pracowników Departamentu Marketingu Banku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. pracowników Pomysły są przedmiotem konsultacji wewnętrznych w Banku. Po uzyskaniu akceptacji i po wdrożeniu Pomysłu Użytkownika, Jury przyznaje nagrodę i informuje o tym Użytkownika drogą e-mailową do 10. dnia danego miesiąca. Powołanie posiedzenia Jury, podczas którego podejmowana jest decyzja dotycząca nagród dla Pomysłów wdrożonych w danym miesiącu, następuje w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca.
 2. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, Użytkownik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail, w której zamieści dane niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony Użytkownika w ciągu 15 dni od przesłania informacji o wygranej, Użytkownik traci prawo do nagrody.
 3. Nagrodą jest elektroniczny voucher do Empiku o wartości 100 złotych z określonym terminem ważności. Nagroda będzie przesłana przez Bank Zachodni WBK na adres mailowy Użytkownika, którego pomysł został wdrożony. Wraz z nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości tej nagrody. Oznacza to, że kwota pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości nagrody.
 4. Bank jako płatnik podatku dochodowego, od wartości przyznanej nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego.
 5. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości zwrotnej od Użytkownika, o której mowa w ust.2.
 6. Bank zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody stanowiącej wielokrotność kwoty podanej w punkcie 3 niniejszego artykułu.
 7. Jeżeli Pomysł stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe do pomysłu na Bank z prośbą o odesłanie jej w terminie 14 dni na adres Banku. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Użytkownika na Bank.
 8. Przekazanie nagród nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Pomysł został wdrożony.
 9. Przedmiotem konkursu nie są: Pomysły dotyczące drobnych zmian w obszarze działalności Banku, które zostaną uznane przez Jury jako pomysły nie wnoszące usprawnień lub nowych rozwiązań mających na celu poprawę usług i produktów oferowanych przez Bank.
 10. Niniejszego artykułu nie stosuje się do zakąłdki Startup.

Art. 8 ZABLOKOWANIE KONTA

 1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wskazanych w art. 6 pkt 7 Regulaminu.
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
  3. umieszczenia na Koncie treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Banku Pomysłów.
 2. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator usunie te treści, a także dokona zablokowania Konta.
 3. Bank Pomysłów to forum twórczych Pomysłów, które mają wskazywać Bankowi różnego rodzaju usprawnienia w funkcjonowaniu i ofercie Banku. Posty nic nie wnoszące do tematu, o tematyce roszczeniowej będą usuwane.
 4. Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto w serwisie Bank Pomysłów. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą linka Napisz do banku Po zrealizowaniu woli Użytkownika otrzyma on potwierdzenie na skrzynkę e-mailową zarejestrowaną w Banku Pomysłów.

Art. 9 REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamację:
  1. ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
  2. pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
  3. w formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Banku lub poprzez usługę BZWBK24 Internet.
 2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
 3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru klienta, zostanie udzielona przez Bank listownie lub poprzez skrzynkę odbiorczą w BZWBK24 lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta.
 4. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta Administrator dokona ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego
 2. Uczestnik Promocji może zgłosić się o bezpłatną poradę prawną do Miejskich lub Powiatowych Urzędów Konsumentów O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Spory pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem rozstrzygane mogą być przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banku Polskich, o ile wartość produktu o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8 000 złotych.
 4. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, rozwój Serwisu oraz zmiany w prawie powszechnie obowiązującym Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw przez Użytkowników. O każdorazowej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie jednoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku gdy uczestnik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto lub zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Spory między Uczestnikiem a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji Uczestnika może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Banku Pomysłów.